Registerkontrolldelegationen

Vad gör Registerkontrolldelegationen?

Registerkontrolldelegationen beslutar om uppgifter som kommit fram vid en så kallad registerkontroll ska lämnas ut för säkerhetsprövning. Delegationen bedömer om uppgifterna har någon betydelse för säkerhetsprövningen.

Här kan du se vilka som är ledamöter i Registerkontrolldelegationen.

Vad innebär en säkerhetsprövning?

Om en person ska arbeta med verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet eller är viktig för skyddet mot terrorism måste hon eller han först genomgå en säkerhetsprövning. Enligt huvudregeln görs prövningen av den som beslutar om anställning eller annat deltagande i den säkerhetskänsliga verksamheten. Prövningen syftar till att klarlägga om personen är lojal och pålitlig ur säkerhetssynpunkt. Prövningen görs innan personen får delta i verksamheten, men görs även under anställningens gång.

Vad innebär en registerkontroll?

En registerkontroll ska göras om anställningen eller deltagandet i verksamheten har placerats i säkerhetsklass. Kontrollen genomförs av Säkerhetspolisen efter ansökan från den som beslutar om placering i säkerhetsklass eller från den som i annat fall beslutar om registerkontroll. Säkerhetspolisen kontrollerar vilka uppgifter som finns om personen i olika polisregister.

På Säkerhetspolisens webbplats kan du läsa mer om vad en säkerhetsprövning och en registerkontroll innebär.

Krav på samtycke

Huvudregeln är att personen som ska registerkontrolleras måste lämna sitt samtycke före kontrollen. Innan Registerkontrolldelegationen beslutar att lämna ut uppgifter till den som gör säkerhetsprövningen får den kontrollerade personen normalt ta del av dessa. Hon eller han har då möjlighet att återkalla sin ansökan om anställning, vilket innebär att uppgifterna inte lämnas ut.

Kravet på samtycke gäller dock inte i alla fall. Totalförsvarspliktiga som skrivs in för värnplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt är sedan 1 oktober 2023 undantagna från kravet på samtycke, vilket innebär att en registerkoll kan genomföras utan att den som kontrolleras först har samtyckt. Detsamma gäller en totalförsvarspliktig som efter avslutad grundutbildning med värnplikt har krigsplacerats enligt den lagen. Undantaget gäller endast för sådan registerkontroll som ska göras för placering i säkerhetsklass 3.