Om oss

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är en statlig myndighet som består av tre beslutsorgan; Nämnden, Registerkontrolldelegationen och Skyddsregistreringsdelegationen. Nämnden utgör myndighetens ledning och har till uppgift att utöva tillsyn över de brottsbekämpande myndigheterna. Nämndens verksamhet syftar till att stärka rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten inom den brottsbekämpande verksamheten.

Nämnden har tillsyn över fyra områden:

  • De brottsbekämpande myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel
  • Polisens användning av kvalificerade skyddsidentiteter
  • Polisens behandling av personuppgifter
  • Polisens tillämpning av förbudet mot att använda uppgifter i underrättelser från Försvarets radioanstalt för att utreda brott

 

Registerkontrolldelegationen beslutar om vilka uppgifter från bland annat polisens register som får lämnas ut till arbetsgivaren vid en registerkontroll.

Skyddsregistreringsdelegationen beslutar i ärenden om kvalificerade skyddsidentiteter inom polisväsendet.

Kansliet utgör kanslistöd till nämnden och Skyddsregistreringsdelegationen.