Om oss

Bild på ett digitalt fingeravtryck
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är en statlig myndighet som består av tre beslutsorgan: nämnden, Registerkontrolldelegationen och Skyddsregistreringsdelegationen. Nämnden utgör myndighetens ledning och har till uppgift att utöva tillsyn över de brottsbekämpande myndigheterna. Nämndens verksamhet syftar till att stärka rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten inom den brottsbekämpande verksamheten.

Nämnden har tillsyn över fem områden:

  • Användning av hemliga tvångsmedel (brottsbekämpande myndigheter)
  • Användning av hemliga tvångsmedel vid särskild kontroll av vissa utlänningar (Säkerhetspolisen)
  • Användning av kvalificerade skyddsidentiteter (Säkerhetspolisen och Polismyndigheten)
  • Behandling av personuppgifter (Säkerhetspolisen, Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten)
  • Förbudet mot att använda uppgifter i underrättelser från Försvarets radioanstalt för att utreda brott (Säkerhetspolisen och Polismyndigheten)

Registerkontrolldelegationen beslutar om vilka uppgifter från bland annat Säkerhetspolisens och Polismyndighetens register som får lämnas ut till arbetsgivaren vid en registerkontroll.

Skyddsregistreringsdelegationen beslutar i ärenden om kvalificerade skyddsidentiteter inom polisväsendet.

Kansliet utgör kanslistöd till nämnden och Skyddsregistreringsdelegationen.