Remissyttrande Nya regler för cybersäkerhet (SOU 2024:18)

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Nord-Mitt, polisregion Nord)

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, polisregion Mitt)

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Väst-Bergslagen, polisregion Väst)

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Syd-Öst, polisregion Syd)

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, nationella operativa avdelningen)

Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Södra åklagarkammaren i Stockholm

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Väst-Bergslagen, polisregion Bergslagen).

Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Eskilstuna

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Nyköping

Hemlig dataavläsning – utvärdering och permanent lagstiftning (SOU 2023:78)

Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens årsredovisning 2023

Fråga om hemlig avlyssning i visst avseende

Granskning av tre tvångsmedelsärenden vid åklagarkammaren i Halmstad där enskilda inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning

Hanteringen av preventiva tvångsmedel vid riksenheten för säkerhetsmål

Polisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten

Granskning av tre tvångsmedelsärenden vid åklagarkammaren i Kristianstad där enskilda inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning

Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel (SOU 2023:69)

Anpassning av svensk rätt till den reviderade VIS-förordningen (Ds 2023:30)