Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, Tullverket)

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Väst-Bergslagen, polisregion Väst)

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, polisregion Stockholm)

Längsta tid för behandling av personuppgifter i Polismyndighetens ledningscentralssystem

Användningen av villkor vid ansökan om hemlig dataavläsning

Användning av hemlig dataavläsning i ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Falun

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Nord-Mitt, polisregion Mitt)

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Stockholm, polisregion Stockholm)

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten för säkerhetsmål, Säkerhetspolisen)

Säkerhetspolisens tillgång till uppgifter från Försvarets radioanstalt i den brottsutredande verksamheten

Ändringar i regelverket om överlämnande enligt en europeisk och nordisk arresteringsorder (Ds 2023:1)

Utökade möjligheter för Säkerhetspolisen att medge utländska underrättelse- och säkerhetstjänster direktåtkomst

Användning av hemlig dataavläsning i ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Linköping

Polismyndighetens behandling av personuppgifter om släktbaserade kriminella nätverk

Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens årsredovisning 2022

Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden (SOU 2022:50)

Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52)

Säkerhetspolisens hemställan om skärpta krav på underlag vid säkerhetsprövning (dnr 2021-18945-5)

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Öst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Syd-Öst)

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Väst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Väst-Bergslagen)