Dokument Kategori Beslutsdatum
Skärpningar i vapenlagstiftningen (SOU 2013:7) och Avlyssning mot grova vapenbrott? (SOU 2012:85) Remissyttranden 2013-06-18
Behandling av personuppgifter vid Statens kriminaltekniska laboratorium (Ds 2013:22) Remissyttranden 2013-06-18
Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet – Ett förstärkt skydd för Sveriges säkerhet (SOU 2012:95) Remissyttranden 2013-05-22
En tydligare organisation för Säkerhetspolisen (SOU 2012:77) och En sammanhållen svensk polis (SOU 2012:78) – följdändringar i författningar, del 1 och 2 Remissyttranden 2013-02-21
Utkastet till lagrådsremiss Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete Remissyttranden 2012-10-23
Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott (SOU 2012:44) Remissyttranden 2012-10-03
En sammanhållen svensk polis (SOU 2012:13) Remissyttranden 2012-06-14
Sekretess för uppgifter i utländska databaser Remissyttranden 2012-03-28
Kommissionens förslag till dataskyddsdirektiv (KOM 2012) 10 Remissyttranden 2012-03-28
Kompletterande beredningsunderlag till betänkandet En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87) Remissyttranden 2012-03-28
Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (Ds 2011:44) Remissyttranden 2012-02-21
Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (Ds 2011:27) Remissyttranden 2011-10-21
Utökat polissamarbete i Norden och EU (SOU 2011:25) Remissyttranden 2011-09-29
Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater (Ds 2011:15) Remissyttranden 2011-09-29
​Kustbevakningsdatalag (Ds 2011:16) Remissyttranden 2011-08-30
Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete (SOU 2011:20) Remissyttranden 2011-08-30
Skydd för enskildas identitet i domar och beslut Remissyttranden 2011-08-30
Särskilda spaningsmetoder (SOU 2010:103) Remissyttranden 2011-06-09
Insyn och integritet i brottsbekämpningen (SOU 2009:72) såvitt avser kapitel 5 Remissyttranden 2009-10-23
Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel (SOU 2009:70) Remissyttranden 2009-10-22