Dokument Kategori Beslutsdatum
En europeisk utredningsorder (Ds 2015:57) Remissyttranden 2016-03-16
Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2) Remissyttranden 2016-03-16
Passdatalag (Ds 2015:44) Remissyttranden 2016-01-26
EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv Remissyttranden 2015-12-23
Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) Remissyttranden 2015-11-18
Förslag till vissa ändringar av förslagen i departementspromemorian Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30) Remissyttranden 2015-11-16
Tillsyn över polisen och Kriminalvården (SOU 2015:57) Remissyttranden 2015-10-16
Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet (SOU 2015:73) Remissyttranden 2015-10-16
Datalagring och integritetsskydd (SOU 2015:31) Remissyttranden 2015-09-02
Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor (SOU 2015:63) Remissyttranden 2015-09-02
En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) Remissyttranden 2015-09-02
Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) Remissyttranden 2015-09-02
Uppbörd av böter (Ds 2015:5) Remissyttranden 2015-05-16
Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30) Remissyttranden 2014-12-11
Den nya polisorganisationen – några frågor om personuppgiftsbehandling m.m. (Ds 2014:18) Remissyttranden 2014-06-18
Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (Ds 2013:77) ​ Remissyttranden 2014-02-13
Informationsutbyte för bekämpning av allvarlig brottslighet – genomförande av samarbetsavtal med Förenta staterna (Ds 2013:48) Remissyttranden 2014-02-13
Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer (Ds 2013:39) Remissyttranden 2013-10-03
Tillsyn över polisen (SOU 2013:42) Remissyttranden 2013-10-03
Den nya polisorganisationen – kompletterande författningsändringar (Ds 2013:34) Remissyttranden 2013-09-04