Dokument Kategori Beslutsdatum
EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet (Ds 2017:58) Remissyttranden 2018-01-24
Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (SOU 2017:70) Remissyttranden 2018-01-24
Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75) Remissyttranden 2018-01-24
Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72) Remissyttranden 2017-12-14
Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning (SOU 2017:74) – Del 2 Remissyttranden 2017-12-14
Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning (SOU 2017:74) – Del 1 Remissyttranden 2017-11-15
En omarbetad utlänningsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning (Ds 2017:45) Remissyttranden 2017-11-15
Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37) Remissyttranden 2017-11-15
Skärpt kontroll av statliga myndigheters utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet Remissyttranden 2017-10-18
Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52) Remissyttranden 2017-10-18
Kompletterande promemoria till betänkandet Ny dataskyddslag (SOU 2017:39) Remissyttranden 2017-09-13
Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen (SOU 2017:57) Remissyttranden 2017-09-13
Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige (SOU 2017:58) Remissyttranden 2017-09-13
Ny dataskyddslag (SOU 2017:39) Remissyttranden 2017-08-28
Brottsdatalag (SOU 2017:29) Remissyttranden 2017-06-14
Kriminalvårdssekretess Remissyttranden 2017-02-16
Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen Remissyttranden 2017-01-25
Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning (Ds 2016:31) Remissyttranden 2016-12-15
Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten (SOU 2016:65) Remissyttranden 2016-12-15
Polis i framtiden − polisutbildningen som högskoleutbildning (SOU 2016:39) Remissyttranden 2016-09-14