Dokument Kategori Beslutsdatum
Uppföljning av tidigare granskning avseende Säkerhetspolisens förstöring av material från tvångsmedelsanvändning enligt preventivlagen Andra hemliga tvångsmedel 2014-05-22
Redovisning av ett regeringsuppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet under år 2013 avseende användningen av hemliga tvångsmedel Andra hemliga tvångsmedel 2014-05-22
Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen Inhämtningslagen 2014-03-27
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet vid fyra polismyndigheter Inhämtningslagen 2014-02-13
Förstöring av material från hemliga tvångsmedel vid Tullverket Andra hemliga tvångsmedel 2013-11-15
Tillämpningen av 20 § förundersökningskungörelsen vid användning av hemliga tvångsmedel Andra hemliga tvångsmedel 2013-06-18
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten Andra hemliga tvångsmedel 2013-06-18
Granskning av vissa ärenden där underrättelse underlåtits Andra hemliga tvångsmedel 2013-05-22
Granskning till anmälningar till nämnden enligt den s.k. åtgärdslagen Andra hemliga tvångsmedel 2013-05-22
Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt den s.k. inhämtningslagen Inhämtningslagen 2013-05-22
Redovisning av ett regeringsuppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet under år 2012 avseende användningen av hemliga tvångsmedel Andra hemliga tvångsmedel 2013-05-22
Granskning av ärenden där underrättelse underlåtits Andra hemliga tvångsmedel 2013-04-18
Uppföljning av tidigare granskning – användningen av överskottsinformation i förundersökningar Andra hemliga tvångsmedel 2013-03-21
Förstöring av upptagningar och uppteckningar från tvångsmedelsanvändning enligt lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott Andra hemliga tvångsmedel 2013-01-22
Granskning av inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i realtid Inhämtningslagen 2013-01-22
Förstöring av upptagningar och uppteckningar från vissa hemliga tvångsmedel – en granskning av två åklagarkammare och en polismyndighet Andra hemliga tvångsmedel 2012-12-11
Polismyndigheten i Skånes och Säkerhetspolisens rutiner efter åklagares beslut att häva respektive tillfälligt avbryta beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation Andra hemliga tvångsmedel 2012-12-11
Redovisning av ett uppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet avseende användningen av hemliga tvångsmedel Andra hemliga tvångsmedel 2012-05-23
Granskning av förstöring av material från hemliga tvångsmedel i vissa avseenden Andra hemliga tvångsmedel 2012-04-26
Granskning av hemliga tvångsmedel i vissa fall Andra hemliga tvångsmedel 2012-04-26
Dokument Beslutsdatum
Uppföljning av tidigare granskning avseende Säkerhetspolisens förstöring av material från tvångsmedelsanvändning enligt preventivlagen
Andra hemliga tvångsmedel
2014-05-22
Redovisning av ett regeringsuppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet under år 2013 avseende användningen av hemliga tvångsmedel
Andra hemliga tvångsmedel
2014-05-22
Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen
Inhämtningslagen
2014-03-27
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet vid fyra polismyndigheter
Inhämtningslagen
2014-02-13
Förstöring av material från hemliga tvångsmedel vid Tullverket
Andra hemliga tvångsmedel
2013-11-15
Tillämpningen av 20 § förundersökningskungörelsen vid användning av hemliga tvångsmedel
Andra hemliga tvångsmedel
2013-06-18
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten
Andra hemliga tvångsmedel
2013-06-18
Granskning av vissa ärenden där underrättelse underlåtits
Andra hemliga tvångsmedel
2013-05-22
Granskning till anmälningar till nämnden enligt den s.k. åtgärdslagen
Andra hemliga tvångsmedel
2013-05-22
Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt den s.k. inhämtningslagen
Inhämtningslagen
2013-05-22
Redovisning av ett regeringsuppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet under år 2012 avseende användningen av hemliga tvångsmedel
Andra hemliga tvångsmedel
2013-05-22
Granskning av ärenden där underrättelse underlåtits
Andra hemliga tvångsmedel
2013-04-18
Uppföljning av tidigare granskning – användningen av överskottsinformation i förundersökningar
Andra hemliga tvångsmedel
2013-03-21
Förstöring av upptagningar och uppteckningar från tvångsmedelsanvändning enligt lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
Andra hemliga tvångsmedel
2013-01-22
Granskning av inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i realtid
Inhämtningslagen
2013-01-22
Förstöring av upptagningar och uppteckningar från vissa hemliga tvångsmedel – en granskning av två åklagarkammare och en polismyndighet
Andra hemliga tvångsmedel
2012-12-11
Polismyndigheten i Skånes och Säkerhetspolisens rutiner efter åklagares beslut att häva respektive tillfälligt avbryta beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation
Andra hemliga tvångsmedel
2012-12-11
Redovisning av ett uppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet avseende användningen av hemliga tvångsmedel
Andra hemliga tvångsmedel
2012-05-23
Granskning av förstöring av material från hemliga tvångsmedel i vissa avseenden
Andra hemliga tvångsmedel
2012-04-26
Granskning av hemliga tvångsmedel i vissa fall
Andra hemliga tvångsmedel
2012-04-26