Dokument Kategori Beslutsdatum
Användning av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i visst fall Andra hemliga tvångsmedel 2014-12-11
Granskning av ärenden där den enskilde inte underrättats om tvångsmedelsanvändning vid Åklagarkammaren i Växjö Andra hemliga tvångsmedel 2014-11-06
Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare Andra hemliga tvångsmedel 2014-11-06
Granskning av ett inhämtningsärende vid Polismyndigheten i Västmanlands län Inhämtningslagen 2014-10-09
Granskning av två inhämtningsärenden vid Polismyndigheten i Blekinge län Inhämtningslagen 2014-10-09
Realtidsinhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid två polismyndigheter Inhämtningslagen 2014-10-09
Granskning av tre inhämtningsärenden vid Polismyndigheten Dalarna Inhämtningslagen 2014-09-11
Överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning Andra hemliga tvångsmedel 2014-06-18
Tullverkets åtgärd att hämta in uppgifter om elektronisk kommunikation i ett visst underrättelseärende Inhämtningslagen 2014-05-22
Uppföljning av tidigare granskning avseende Säkerhetspolisens förstöring av material från tvångsmedelsanvändning enligt preventivlagen Andra hemliga tvångsmedel 2014-05-22
Redovisning av ett regeringsuppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet under år 2013 avseende användningen av hemliga tvångsmedel Andra hemliga tvångsmedel 2014-05-22
Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen Inhämtningslagen 2014-03-27
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet vid fyra polismyndigheter Inhämtningslagen 2014-02-13
Förstöring av material från hemliga tvångsmedel vid Tullverket Andra hemliga tvångsmedel 2013-11-15
Tillämpningen av 20 § förundersökningskungörelsen vid användning av hemliga tvångsmedel Andra hemliga tvångsmedel 2013-06-18
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten Andra hemliga tvångsmedel 2013-06-18
Granskning av vissa ärenden där underrättelse underlåtits Andra hemliga tvångsmedel 2013-05-22
Granskning till anmälningar till nämnden enligt den s.k. åtgärdslagen Andra hemliga tvångsmedel 2013-05-22
Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt den s.k. inhämtningslagen Inhämtningslagen 2013-05-22
Redovisning av ett regeringsuppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet under år 2012 avseende användningen av hemliga tvångsmedel Andra hemliga tvångsmedel 2013-05-22
Dokument Beslutsdatum
Användning av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i visst fall
Andra hemliga tvångsmedel
2014-12-11
Granskning av ärenden där den enskilde inte underrättats om tvångsmedelsanvändning vid Åklagarkammaren i Växjö
Andra hemliga tvångsmedel
2014-11-06
Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare
Andra hemliga tvångsmedel
2014-11-06
Granskning av ett inhämtningsärende vid Polismyndigheten i Västmanlands län
Inhämtningslagen
2014-10-09
Granskning av två inhämtningsärenden vid Polismyndigheten i Blekinge län
Inhämtningslagen
2014-10-09
Realtidsinhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid två polismyndigheter
Inhämtningslagen
2014-10-09
Granskning av tre inhämtningsärenden vid Polismyndigheten Dalarna
Inhämtningslagen
2014-09-11
Överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning
Andra hemliga tvångsmedel
2014-06-18
Tullverkets åtgärd att hämta in uppgifter om elektronisk kommunikation i ett visst underrättelseärende
Inhämtningslagen
2014-05-22
Uppföljning av tidigare granskning avseende Säkerhetspolisens förstöring av material från tvångsmedelsanvändning enligt preventivlagen
Andra hemliga tvångsmedel
2014-05-22
Redovisning av ett regeringsuppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet under år 2013 avseende användningen av hemliga tvångsmedel
Andra hemliga tvångsmedel
2014-05-22
Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen
Inhämtningslagen
2014-03-27
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet vid fyra polismyndigheter
Inhämtningslagen
2014-02-13
Förstöring av material från hemliga tvångsmedel vid Tullverket
Andra hemliga tvångsmedel
2013-11-15
Tillämpningen av 20 § förundersökningskungörelsen vid användning av hemliga tvångsmedel
Andra hemliga tvångsmedel
2013-06-18
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten
Andra hemliga tvångsmedel
2013-06-18
Granskning av vissa ärenden där underrättelse underlåtits
Andra hemliga tvångsmedel
2013-05-22
Granskning till anmälningar till nämnden enligt den s.k. åtgärdslagen
Andra hemliga tvångsmedel
2013-05-22
Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt den s.k. inhämtningslagen
Inhämtningslagen
2013-05-22
Redovisning av ett regeringsuppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet under år 2012 avseende användningen av hemliga tvångsmedel
Andra hemliga tvångsmedel
2013-05-22