Dokument Kategori Beslutsdatum
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Falun Andra hemliga tvångsmedel 2015-02-18
Användning av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i visst fall Andra hemliga tvångsmedel 2014-12-11
Granskning av ärenden där den enskilde inte underrättats om tvångsmedelsanvändning vid Åklagarkammaren i Växjö Andra hemliga tvångsmedel 2014-11-06
Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare Andra hemliga tvångsmedel 2014-11-06
Överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning Andra hemliga tvångsmedel 2014-06-18
Uppföljning av tidigare granskning avseende Säkerhetspolisens förstöring av material från tvångsmedelsanvändning enligt preventivlagen Andra hemliga tvångsmedel 2014-05-22
Redovisning av ett regeringsuppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet under år 2013 avseende användningen av hemliga tvångsmedel Andra hemliga tvångsmedel 2014-05-22
Förstöring av material från hemliga tvångsmedel vid Tullverket Andra hemliga tvångsmedel 2013-11-15
Tillämpningen av 20 § förundersökningskungörelsen vid användning av hemliga tvångsmedel Andra hemliga tvångsmedel 2013-06-18
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten Andra hemliga tvångsmedel 2013-06-18
Granskning av vissa ärenden där underrättelse underlåtits Andra hemliga tvångsmedel 2013-05-22
Granskning till anmälningar till nämnden enligt den s.k. åtgärdslagen Andra hemliga tvångsmedel 2013-05-22
Redovisning av ett regeringsuppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet under år 2012 avseende användningen av hemliga tvångsmedel Andra hemliga tvångsmedel 2013-05-22
Granskning av ärenden där underrättelse underlåtits Andra hemliga tvångsmedel 2013-04-18
Uppföljning av tidigare granskning – användningen av överskottsinformation i förundersökningar Andra hemliga tvångsmedel 2013-03-21
Förstöring av upptagningar och uppteckningar från tvångsmedelsanvändning enligt lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott Andra hemliga tvångsmedel 2013-01-22
Förstöring av upptagningar och uppteckningar från vissa hemliga tvångsmedel – en granskning av två åklagarkammare och en polismyndighet Andra hemliga tvångsmedel 2012-12-11
Polismyndigheten i Skånes och Säkerhetspolisens rutiner efter åklagares beslut att häva respektive tillfälligt avbryta beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation Andra hemliga tvångsmedel 2012-12-11
Redovisning av ett uppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet avseende användningen av hemliga tvångsmedel Andra hemliga tvångsmedel 2012-05-23
Granskning av förstöring av material från hemliga tvångsmedel i vissa avseenden Andra hemliga tvångsmedel 2012-04-26