Begäran om kontroll

Bild på en digital pekskärm och en hand som klickar på en figur.

Vilken kontroll kan du begära?

Du kan begära kontroll av följande.

  • Om du har blivit utsatt för hemliga tvångsmedel på ett sätt som strider mot lag eller annan författning.
  • Om Säkerhetspolisen, Polismyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten har behandlat personuppgifter om dig på ett sätt som strider mot lag eller annan författning.

Vilken information kan du inte få av oss?

Nämnden kan bara kontrollera om lag eller annan författning har följts. Du kan alltså inte begära att få veta om du finns i något register eller om hemliga tvångsmedel har använts mot dig.

Så här skriver du en begäran om kontroll

För att begära en kontroll finns blanketter som kan skrivas ut och fyllas i. Det finns en blankett för begäran om kontroll avseende brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel, och en blankett för begäran om kontroll avseende Polismyndighetens och Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling

Du kan också skriva din begäran själv.

Din begäran ska innehålla:

  • Ditt för- och efternamn
  • Ditt personnummer
  • Vad du vill få kontrollerat
  • Din egenhändiga underskrift

Det är önskvärt att du anger ditt telefonnummer så att vi kan kontakta dig.​

Du kan bara begära att nämnden kontrollerar uppgifter för dig själv. Vårdnadshavare till barn under 18 år kan begära kontroll för barnet. I så fall måste begäran skrivas under av alla som är vårdnadshavare för barnet.

Har du inte ett personnummer så kan du använda ett samordningsnummer som du får av Skatteverket. Företag ska använda sitt organisationsnummer.​


Alla har rätt att begära en kontroll

Alla, oavsett medborgarskap, har rätt att begära en kontroll. Det gäller både fysiska och juridiska personer.

Vilka kontroller som görs beror på vad du har begärt

Om din begäran är av allmänt slag, utan angivande av några närmare omständigheter, avser nämndens kontroll endast vissa centralt tillgängliga register och databaser.

Om du vill att vi ska kontrollera exempelvis ett visst register eller om du har blivit avlyssnad på ett visst telefonnummer, eller om du vill att vi ska kontrollera en viss tidsperiod eller en viss myndighet, så ska du skriva det i din begäran.​

Vilken tidsperiod omfattas av kontrollerna?

Om din begäran avser kontroll av brottsbekämpande myndighetens användning av hemliga tvångsmedel kan du ange vilken tidsperiod du vill att nämnden ska kontrollera. Om ingen tidsperiod anges kommer kontrollen avse de två senaste åren.

Vi kontrollerar normalt sett inte sådant som ligger längre tillbaka i tiden än tio år eller sådant som har inträffat senare än den dag då nämnden fattade beslut om att inleda kontrollerna.

Personuppgifter som har arkiverats och inte längre behandlas i brottsbekämpande syfte ingår normalt sett inte heller i kontrollerna.

Vi underrättar dig när kontrollen är klar

När kontrollen är klar skickar vi en underrättelse till dig om detta. Om vi inte funnit något olagligt får du endast den informationen. Vi kan på grund av sekretess som regel inte redovisa närmare vad vi har funnit vid kontrollen. Den sekretess som gäller för uppgifterna vid de brottsbekämpande myndigheterna gäller även hos nämnden.

​Om vi däremot funnit förhållanden vid kontrollen som skulle kunna ge rätt till skadestånd, som kan utgöra brott eller som Integritetsskyddsmyndigheten bör uppmärksammas på anmäler nämnden detta till behörig myndighet.

Det kan vara många olika kontroller som måste göras och det kan ta lång tid. I vissa fall kan det ta mer än ett år.