Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är en statlig myndighet som består av tre beslutsorgan; Nämnden, Registerkontrolldelegationen och Skyddsregistreringsdelegationen. Nämnden utgör myndighetens ledning och har till uppgift att utöva tillsyn över de brottsbekämpande myndigheterna. Nämndens verksamhet syftar till att stärka rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten inom den brottsbekämpande verksamheten.

Nämnden har tillsyn över fem områden:

  • Användning av hemliga tvångsmedel (brottsbekämpande myndigheter)
  • Användning av hemliga tvångsmedel vid särskild kontroll av vissa utlänningar (Säkerhetspolisen)
  • Användning av kvalificerade skyddsidentiteter (Säkerhetspolisen och Polismyndigheten)
  • Behandling av personuppgifter (Säkerhetspolisen, Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten)
  • Förbudet mot att använda uppgifter i underrättelser från Försvarets radioanstalt för att utreda brott (Säkerhetspolisen och Polismyndigheten)

Registerkontrolldelegationen beslutar om vilka uppgifter från bland annat Säkerhetspolisens och Polismyndighetens register som får lämnas ut till arbetsgivaren vid en registerkontroll.

​Skyddsregistreringsdelegationen beslutar i ärenden om kvalificerade skyddsidentiteter inom polisväsendet.

Kansliet utgör kanslistöd till nämnden och Skyddsregistreringsdelegationen.


2022-08-16: JK beslutar om skadestånd efter anmälan från SIN

I mars 2021 gjorde Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) en anmälan till Justitiekanslern (JK) om otillåten behandling av personuppgifter i ett ärende där en enskild person hade begärt en kontroll hos nämnden. Anmälan rörde två ärenden där personen fanns registrerad i Säkerhetspolisens ärendehanteringssystem. I ett av ärendena hade den rättsliga grunden för behandlingen upphört år 2014 men personuppgifterna var fortfarande tillgängliga i it-systemet vid nämndens kontroll. JK har nu beslutat att personen ska få 3 000 kr i skadestånd för den kränkning som den felaktiga personuppgiftsbehandlingen har inneburit (JK:s ärende 2021/2275).


Här kan du läsa om Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens behandling av personuppgifter.


Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Postadress: Box 22523, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Norr Mälarstrand 6, Stockholm
Tel: 08-617 98 00
Fax: 08-617 98 88
E-post: sakint@sakint.se