nylog.jpg  

Startsida Om oss Dokument Begäran om kontroll Kontakta oss In English

 

 

sakint_kontor2.jpg

Om Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är en statlig myndighet som består av tre beslutsorgan; Nämnden, Registerkontrolldelegationen och Skyddsregistrerings-delegationen. Nämnden utgör myndighetens ledning och har till uppgift att utöva tillsyn över de brottsbekämpande myndig-heterna. Nämndens verksamhet syftar till att stärka rätts-säkerheten och skyddet för den personliga integriteten inom den brottsbekämpande verksamheten.

Nämnden har tillsyn över tre områden.

  • Användningen av hemliga tvångsmedel
  • Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter
  • Polisens behandling av personuppgifter

Registerkontrolldelegationen beslutar om vilka uppgifter från bland annat Polisens register som får lämnas ut till arbets-givaren vid en registerkontroll.

Skyddsregistreringsdelegationen beslutar i ärenden om kvalificerade skyddsidentiteter inom polisväsendet.

Kansliet utgör kanslistöd till nämnden och Skydds-registreringsdelegationen.

____________________________________________________

Här kan du läsa om Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens behandling av personuppgifter.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Postadress: Box 22523, 104 22 Stockholm

Besöksadress: Norr Mälarstrand 6, Stockholm

Tel: 08-617 98 00

Fax: 08-617 98 88

E-post: sakint@sakint.se

 

Nämndens senaste uttalanden och remissyttranden

20 februari 2019

Uttalande om ärenden vid åklagarkammaren i Borås i vilka den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning

» Uttalande

20 februari 2019

Uttalande om verkställigheten av hemlig avlyssning vid Polismyndigheten, region Bergslagen

» Uttalande

20 februari 2019

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Mitt

» Uttalande

24 januari 2019

Uttalande om intyg om förstöring vid Polismyndigheten, region Bergslagen

» Uttalande

24 januari 2019

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Mitt

» Uttalande

24 januari 2019

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Stockholm

» Uttalande

24 januari 2019

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst

» Uttalande

24 januari 2019

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, NOA

» Uttalande

Senast uppdaterad 18 mar 2019