Dokument Kategori Beslutsdatum
Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation Remissyttranden 2019-11-13
En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor (Ds 2019:14) Remissyttranden 2019-10-17
Ändring i krisberedskapsförordningen Remissyttranden 2019-10-17
Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation (SOU 2019:14) Remissyttranden 2019-09-11
Passdatalag – en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning (Ds 2019:5) Remissyttranden 2019-09-11
Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd (SOU 2019:19) Remissyttranden 2019-09-11
Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) Remissyttranden 2019-03-28
Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande (SOU 2018:62) Remissyttranden 2018-12-12
Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning (Ds 2018:35) Remissyttranden 2018-11-14
Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel (SOU 2018:61) Remissyttranden 2018-11-14
Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (SOU 2018:65) Remissyttranden 2018-11-14
Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) Remissyttranden 2018-09-12
Integritetsskyddsmyndigheten – ett nytt namn för Datainspektionen Remissyttranden 2018-06-14
Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (SOU 2018:30) Remissyttranden 2018-06-14
Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:12) Remissyttranden 2018-06-14
Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:3) Remissyttranden 2018-05-03
Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1) Remissyttranden 2018-05-03
Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100) Remissyttranden 2018-05-03
Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation (Ds 2017:62) Remissyttranden 2018-02-20
Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89) Remissyttranden 2018-02-20