nylog.jpg  

Startsida Om oss Dokument Begäran om kontroll Kontakta oss In English

 

 

Remissyttranden

Här hittar du remissyttranden där nämnden har lämnat synpunkter på nya lagar m.m.

Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande (SOU 2018:62)

Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning (Ds 2018:35)

Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel (SOU 2018:61)

Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (SOU 2018:65)

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)

Anpassning av lagen om passagerarregister till EU :s dataskyddsreform (Ds 2018:12)

Förenklat förarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (SOU 2018:30)

Integritetsskyddsmyndigheten - ett nytt namn för Datainspektionen

Beslag och husrannsakan - ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100)

Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1)

Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:3)

Hemlig dataavläsning - ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89)

Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation (Ds 2017:62)

Datalagring - brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75)

Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (SOU 2017:70)

EU:s dataskyddsreform - anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet (Ds 2017:58)

Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72)

Brottsdatalag - kompletterande lagstiftning (SOU 2017:74) -

Del 2

Brottsdatalag - kompletterande lagstiftning (SOU 2017:74) -

Del 1

Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37)

En omarbetad utlänningsdatalag - Anpassning till EU:s dataskyddsförordning (Ds 2017:45)

Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

Skärpt kontroll av statliga myndigheters utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet

Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige

Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

Kompletterande promemoria till betänkandet Ny dataskyddslag

Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)

Brottsdatalag (SOU 2017:29) (Ju2017/03283/L4)

Kriminalvårdssekretess (Ju2016/09168/L5)

Promemorian ”Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen” (Ju2016/08776/Å)

Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten (SOU 2016:65)

Departementspromemorian Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning (Ds 2016:31)

Polis i framtiden − polisutbildningen som högskoleutbildning (SOU 2016:39) (Ju 2016/04240/PO)

Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2)

En europeisk utredningsorder (Ds 2015:57)

Passdatalag (Ds 2015:44)

EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv

Förslag till vissa ändringar av förslagen i departementspromemorian Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30)

Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet (SOU 2015:73)

Tillsyn över polisen och Kriminalvården (SOU 2015:57)

Informations- och cybersäkerhet i Sverige - Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23)

En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25)

Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor (SOU 2015:63)

Ju 2015/05069/L5

Datalagring och integritetsskydd (SOU 2015:31)

Uppbörd av böter (Ds 2015:5)

Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30)

Departementspromemorian Den nya polisorganisationen - några frågor om personuppgiftsbehandling m.m. (Ds 2014:18)

Departementspromemorian Informationsutbyte för bekämpning av allvarlig brottslighet – genomförande av samarbetsavtal med Förenta staterna (Ds 2013:48)

Departementspromemorian Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (Ds 2013:77)

Betänkandet Tillsyn över polisen (SOU 2013:42)

Departementspromemorian Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer (Ds 2013:39)

Departementspromemorian Den nya polisorganisationen - kompletterande författningsändringar (Ds 2013:34)

Departementspromemorian Behandling av personuppgifter vid Statens kriminaltekniska laboratorium (Ds 2013:22)

Betänkandena Skärpningar i vapenlagstiftningen (SOU 2013:7) och Avlyssning mot grova vapenbrott? (SOU 2012:85)

Betänkandet Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet - Ett förstärkt skydd för Sveriges säkerhet (SOU 2012:95)

Betänkandena SOU 2012:77 En tydligare organisation för Säkerhetspolisen och SOU 2012:78 En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar, del 1 och 2

Utkastet till lagrådsremiss Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete

Betänkandet Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott (SOU 2012:44)

En sammanhållen svensk polis (SOU 2012:13)

Promemoria med kompletterande beredningsunderlag till betänkandet En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87)

Kommissionens förslag till dataskyddsdirektiv (KOM 2012) 10

Promemorian Sekretess för uppgifter i utländska databaser

Departementspromemorian Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (Ds 2011:44)

Departementspromemorian Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater (Ds 2011:15)

Betänkandet Utökat polissamarbete i Norden och EU (SOU 2011:25)

Departementspromemorian Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (Ds 2011:27)

PM Skydd för enskildas identitet i domar och beslut

Delbetänkandet Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete (SOU 2011:20)

Slutbetänkandet Särskilda spaningsmetoder (SOU 2010:103)

​Departementspromemoria om kustbevakningsdatalag (Ds 2011:16)

 

 

 

Senast uppdaterad 6 feb 2019